DJEČJI VRTIĆ ‘FIJOLICA’ Traži se odgojiteljica ili odgojitelj na puno radno vrijeme

Natječaj traje do 21. listopada

Ilustracija / Foto: Pixabay

Raspisan je natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću “Fijolica” Novigrad Podravski.

Traži se odgojitelj ili odgojiteljica na određeno, puno radno vrijeme.

UVJETI:
– završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena stručna viša sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– potvrda da nije pravomoćno osuđivan/a za kazneno djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidata trebaju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci ( potvrda o nekažnjavanju), elektronički zapis o radnom vremenu statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidat koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. St. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova) („Narodne novine“, broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Novigrad Podravski , na adresu Dječji vrtić „Fijolica“ Gajeva bb, Novigrad Podravski , s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.
Uredno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju . Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Dječji vrtić „Fijolica“ Novigrad Podravski zadržava pravo , bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, osobno poništiti natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Natječaj traje do 21. listopada, stoji na internetskim stranicama Općine Novigrad Podravski.

Ne propustite: