KAMPUS KOPRIVNICA Raspisan javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u sklopu kompleksa

Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 3., u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“ do petka, 8. studenog 2019.

Na temelju članka 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 08. ožujka 2011. godine, 27. ožujka 2012. godine i 24. travnja 2013. godine, članka 3. i 7. Odluke o davanju u zakup građevina i zemljišta koji čine kompleks bivše Vojarne „Ban Krsto Frankopan“ u Koprivnici, od 01.06.2011. godine, 05.07.2012. godine i 11.09.2012. godine, Kampus d.o.o. 24.10.2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u sklopu kompleksa „Kampus“

Javnim natječajem daje se u zakup poljoprivredno zemljište u sklopu kompleksa „Kampus“, u vlasništvu Grada Koprivnice, a u svrhu poljoprivredne obrade, i to kako slijedi:

Arkod parcela 2716321, površine 4,24 ha – oranica,
Arkod parcela 3438474, površine 0,92 ha – oranica,
Arkod parcela 2716355, površine 7,5 ha – oranica,
Arkod parcela 3438482, površine 2,7 ha – oranica
preostali dio k.č.br. 4884, površine cca 8300 m2 (manji dio k.č.br. 4884 je obuhvaćen Arkod parcelom 2716321),
k.č.br. 4883, površine 3844 m2,
k.č.br. 4882, površine 3987 m2,
k.č.br. 4881, površine 3651 m2,
k.č.br. 4880, površine 6836 m2,
k.č.br. 4879, površine 11841 m2,
k.č.br. 4878, površine 5555 m2,
k.č.br. 4877, površine 7067 m2,
k.č.br. 4876, površine 6866 m2,
sveukupne površine 21,15 ha (u daljnjem tekstu „poljoprivredno zemljište“).

Ponuditelji na temelju uvida u Arkod sustav i katastarsku mapu, mogu utvrditi predmet zakupa.

Poljoprivredno zemljište daje se od dana potpisa ugovora u dvogodišnji zakup, a početna visina godišnje zakupnine iznosi 26.000,00 HRK (bez PDV-a).

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Ponuda za natjecanje mora obavezno sadržavati:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun trgovačkog društva KAMPUS d.o.o., broj: IBAN HR7623860021110006762, poziv na broj: 68 – OIB natjecatelja (preslika uplatnice + broj računa uplatitelja ako isti nije naveden),
– preslika osobne iskaznice, OIB (za fizičke osobe),
– naziv tvrtke s adresom sjedišta te preslika rješenja o registraciji, kojom se dokazuje da je natjecatelj registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti uzgoja povrća i industrijskog bilja (za pravne osobe),
– novčani iznos koji se nudi povrh početnog iznosa godišnje zakupnine,
– presliku dokumentacije kojom se dokazuje status osoba koje se pozivaju na prvenstveno pravo zakupa.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta imaju natjecatelji koji su sudjelovali u natječaju i to sljedećim redoslijedom:

1. koji na zemljištu sade povrće ili industrijsko bilje,
2. dosadašnji zakupoprimci,
3. trgovačka društva registrirana za poljoprivrednu proizvodnju,
4. obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
5. koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Koprivnice,

6. razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja, a koji su registrirani za poljoprivrednu proizvodnju.

Natjecatelji koji su sudjelovali u natječaju, imaju prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od natjecatelja koji ispunjava natječajne uvjete.

Dosadašnji zakupoprimci ostvaruju pravo prvenstva pod uvjetom da su sudjelovali u natječaju i da su podmirili sva potraživanja prema Kampusu po svim osnovama.

Uvid u poljoprivredno zemljište može se izvršiti svakog radnog dana (od 07:00 do 15:00 sati) do zaključenja ovog natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/625-340.

KAMPUS d.o.o. Koprivnica će sa fizičkom ili pravnom osobom koja ostvari pravo na zakup
poljoprivrednog zemljišta zaključiti Ugovor o zakupu.

Natjecatelji koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana, a sudionik koji ne zaključi Ugovor gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju privođenja poljoprivrednog zemljišta namjeni iz članka 4. stavka 1. Ugovora o upravljanju nekretninama koje čine kompleks bivše Vojarne „Ban Krsto Frankopan“ u Koprivnici, KLASA: 944-01/11-01/71, URBROJ: 2137/01-07-02/1-11-5, od 01.06.2011. godine, Ugovor o zakupu se raskida, u kojem slučaju zakupoprimac ima pravo na povrat uloženih sredstava.

Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 3., u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“.

Ponude se predaju od dana objave javnog poziva do zaključno 08.11.2019. godine (petak) u 09:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.

Sve informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti na broj telefona: 048/625-340.

Kampus d.o.o.
Trg dr. Žarka Dolinara 1
Koprivnica

Ne propustite: