KOPRIVNICA Poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika za školsku godinu 2018./2019.

U nastavku saznajte što sve morate napraviti da biste ostvarili prava na (su)financiranje nabave udžbenika...

Ilustracija // Foto: koprivnica.hr

Grad Koprivnica temeljem Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/18), poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika.

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

 1. Dokazi o prebivalištu (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu)
 2. Rodni listovi djece
 3. Dokazi o prihodima ostvarenim u mjesecu travnju, svibnju i lipnju 2018. godine za članove kućanstva o čijim prihodima Ministarstvo financija Republike Hrvatske ne vodi evidenciju (npr. obrt, OPG, odvjetnički ured…)
 4. Dokazi o troškovima nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (račun)
 5. Potvrda škole o statusu učenika
 6. Izjava o alimentaciji
 7. Potvrda o porodiljnoj naknadi
 8. Rješenje o statusu djeteta s teškoćama u razvoju
 9. Potvrda o primanju socijalne potpore
 10. Za nezaposlene (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili potvrda o radnom stažu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

od 3. rujna 2018. godine do 17. rujna 2018. godine

Na jedan od sljedećih načina:

 1. osobno u tajništvo osnovnih škola na području grada Koprivnice – Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“ Koprivnica, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, ili
 1. osobno u pisarnicu Gradske uprave Grada Koprivnice, soba br. 3, Zrinski trg 1, Koprivnica, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, ili
 1. putem e-maila na udzbenici@grad.koprivnica.hr(obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni kao jedan dokument u pdf formatu), ili
 1. poštom na adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Za sva pitanja možete se obratiti na broj telefona: 048/279-548 ili na e-mail: udzbenici@grad.koprivnica.hr

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje udžbenika

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ŠK.GOD. 2018-2019

Ne propustite: