PAŽNJA! Otvoreno je radno mjesto u Dječjem vrtiću Fijolica

Važna je napomena da Dječji vrtić Fijolica zadržava pravo bez obrazloženja ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

Ilustracija // Foto: Grad Đurđevac

Na službenim internetskim stranicama Općine Novigrad Podravski raspisan je natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Fijolica.

Traži se spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme. Ovo su uvjeti koji moraju biti ispunjeni:

– NSS – završeno osnovnoškolsko obrazovanje
– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
– potvrda da nije pravomoćno osuđivan/a za kazneno djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07 i 94/13 ).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidata trebaju priložiti:
1. Kratak životopis (vlastoručno potpisan)
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Domovnica
4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne stariji od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvijete.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti (rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo , te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Novigrad Podravski, na adresu Dječji vrtić Fijolica (Gajeva bb, Novigrad Podravski), s naznakom “Natječaj za spremač/icu”.

Uredno prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Važna je napomena da Dječji vrtić Fijolica zadržava pravo bez obrazloženja ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana izbora.

Natječaj traje do 1. studenoga.

Ne propustite: