PAŽNJA! Prodaje se zemljište u Drnju

Općina Drnje je na službenim internetskim stranicama objavila javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

Ilustracija // Foto: Pixabay.com

Općina Drnje je na službenim internetskim stranicama objavila javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine, na temelju članka 9. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Drnje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17).

Ovo su uvjeti i detalji oko kupnje zemljišta:

I. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Drnje, kčbr. 654 oranica u Prečnom polju površine 340 čhv, z.k.ul.br. 587 k.o. Torčec,

II. Početna cijena iznosi 2,00 kn/m² što iznosi 2.444,00 kune za ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja.

III. Natječaj za prodaju provodi se javnim prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Rok za
dostavu ponuda je 20. rujna do 15 sati.

IV. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom
predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

V. Nekretnine se prodaju po sistemu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve daljnje prigovore
kupca.

VI. Ponuda treba sadržavati:
a. ime, prezime i adresu odnosno tvrtku/naziv i sjedište ponuditelja te OIB,
b. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.
Ponudi je potrebno priložiti:
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice) za fizičke osobe odnosno rješenje o registraciji (preslika) za pravne osobe,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% početne cijene, a koja se uplaćuje na žiro-račun
Općine Drnje broj HR4024840081809600007, poziv na broj HR68 7706- OIB (preslika
uplatnice).

VII. Porez na promet nekretnina i troškove provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

VIII. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne
cijene. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja.

IX. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom
dostavom na adresu: Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje s naznakom «Ne otvaraj – ponuda na natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta».

X. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 15 dana od zaključenja
kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina mu se uračunava u ukupan iznos kupoprodajne cijene S najpovoljnijim ponuditeljem, kupoprodajni ugovor zaključit će se u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru. Pravo na uknjižbu prava vlasništva najpovoljniji ponuditelj stječe po izvršenoj uplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Općina će kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za upis vlasništva nakon isplaćene kupoprodajne cijene. Ako zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, kupac je dužan platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja. Općina zadržava pravo raskida kupoprodajnog ugovora ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 8 dana bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili ne zaključi kupoprodajni ugovor s Općinom u propisanom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

XI. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom
Dostavom na adresu: Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje s naznakom «Ne otvaraj – ponuda na natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta». Danom predaje ponude smatra se predaja ponude Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno kad je ponuda upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje ponude Općini.

XII. O rezultatima natječaja će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku 15 dana po
obavljenom izboru. Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Ne propustite: