Četvrtak, 20. siječnja 2022.

Kampus Koprivnica objavio poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave je izvođenje radova strojnog malčiranja visokog i niskog raslinja u kompleksu Kampus u Koprivnici. Očekivani završetak radova je 30. rujna 2020. godine

Preporučujemo

Objavljen je poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova strojnog malčiranja visokog i niskog raslinja u kompleksu Kampus u Koprivnici.

OPĆI PODACI O NARUČITELJU 

Kampus d.o.o. Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1 OIB: 93251651059 Telefon: 048 625 340 Internetska adresa: www.kampus-koprivnica.hr

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT 

Ime i prezime: Nino Smolak Telefon: 048 625 340 E-pošta: info@kampus-koprivnica.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail.

PODACI O PREDMETU NABAVE 

Predmet nabave: Izvođenje radova strojnog malčiranja visokog i niskog raslinja u kompleksu Kampus u Koprivnici

Tehničke specifikacije (opis): Strojno malčiranje visokog raslinja površine 40.000 m2 i niskog raslinja površine 85.500 m2 na katastarskim česticama kako slijedi: k.č.br. 4889, dio k.č.br. 4890, dio k.č.br. 4891, dio k.č.br. 4892, dio k.č.br. 4893, k.č.br. 4894, dio k.č.br 4895, k.č.br. 4896, k.č.br. 4875, k.č.br. 4876, dio k.č.br. 4874, dio k.č.br. 4898, dio k.č.br. 4897, dio k.č.br. 4865, dio k.č.br. 4818/13 i dio k.č.br. 4818/14.

PODACI O PONUDI 

Kriterij za odabir ponude (označi): najniža cijena* ekonomski najpovoljnija ponuda (navesti kriterij za odabir i metodologiju ocjene ENP-a)

**Cijena treba biti izražena u kunama bez PDV-a s uračunatim svim troškovima i popustima.

Rok za dostavu ponude: 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja poziva na dostavu ponuda, najkasnije do 10.07.2020., do 14.00 sati. Rok valjanosti ponude: ne kraći od 45 dana.

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE 

Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude na sljedeći način:

1) Preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici osobno u upravnu zgradu Kampus d.o.o., soba br. 1. Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja, kao i naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi s naznakom: ‘ne otvaraj’ ili 2) Dostava ponude elektroničkom putem na e-poštu: info@kampus-koprivnica.hr

MJESTO I ROK IZVRŠENJA 

Mjesto izvršenja: Kompleks Kampus Koprivnica, očekivani završetak radova je 30.09.2020. godine, okončani obračun prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim od strane direktora Društva sukladno potpisanom Ugovoru.

- Advertisement -

Najnovije objave