Subota, 28. svibnja 2022.

Kreće se u sanaciju divljeg odlagališta otpada na legradskom Gradišću

Ovo odlagalište nastalo je odlaganjem miješanog komunalnog, građevinskog i biootpada od strane samih mještana, ali i nekontroliranim dovozom otpada od strane okolnog stanovništva u udubine nastale vađenjem šljunk

Preporučujemo

Općina Legrad potpisala je ugovor za radove uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na legradskom Gradišću, i to sa zajednicom ponuditelja Obrt Cvek, Obrt Prizma V&V i GeoKoprivnica d.o.o.

Ukupna vrijednost radova iznosi 910.812,50 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% projekta.

Prije potpisivanja ugovora za sanaciju, održanog u utorak, tvrtka Hudec Plan d.o.o iz Zagreba izradila je svu potrebnu dokumentaciju u vrijednosti od 24.375 kuna.

U tijeku je natječaj za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Ovo odlagalište nastalo je odlaganjem miješanog komunalnog, građevinskog i biootpada od strane samih mještana, ali i nekontroliranim dovozom otpada od strane okolnog stanovništva u udubine nastale vađenjem šljunka.

“Prema izmjenama i dopunama prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, na području općine Legrad nije navedena niti jedna lokacija za odlaganje otpada te smo obvezni sve divlje deponije sanirati i zatvoriti. Predviđeno je da se inertni otpad sanira IN SITU (na samoj lokaciji će se presložiti i prekriti slojem zemlje), a komunalni, biorazgradivi i metalni otpad će se izdvojiti i odvoziti s lokacije te zbrinuti od strane ovlaštenog sakupljača”, istaknuli su iz općinske uprave.

Od trenutka početka izvođenja radova odlagalište je zatvoreno te više neće biti moguć dovoz bilo kakvog otpada. Nakon sanacije, gornja ploha saniranog odlagališta i očišćenog okolnog terena će se ozeleniti.

Saniranjem odlagališta otpada sprječavaju se neželjeni učinci na okoliš, kao što su onečišćenja površinskih i podzemnih voda, nastajanje požara i nekontrolirano gorenje, prisutnost glodavaca, insekata i ptica u velikom broju, naglasili su iz općinske uprave.

- Advertisement -

Najnovije objave