Petak, 19. srpnja 2024.

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica

RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija)

- Oglas -

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice, zajedno sa svim prethodnim aktivnostima na postizanju zadanih ciljeva odvajanja otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine, omogućit će uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u četiri županije sjeverozapadne Hrvatske.

Dakle, RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija), a na njegovu funkcionalnost i uspješnost utjecat će čimbenici koji su u hijerarhiji gospodarenja otpadom prije njega – građani, JLS-ovi i komunalna društva ali i razvijenost infrastrukture za materijalnu i energetsku oporabu produkata Centra, kao što je gorivo iz otpada koje je obnovljivi izvor energije.

Županije uključene u projekt Piškornica
Županije uključene u projekt Piškornica // Foto: RCGO Piškornica

RCGO Piškornica odgovoran je za provedbu posljednja 3 stupnja reda prvenstva u gospodarenju otpadom, a ključne aktivnosti koje će izvršavati su:

- Oglas -
  • Priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja,
  • priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora,
  • obrada otpada prije odlaganja i
  • smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Biološkom obradom i stabilizacijom biootpada odvojenog iz miješanog komunalnog otpada smanjit će se negativan utjecaj razgradnje biootpada na okoliš u odnosu na klasično odlaganje otpada, emisija ugljikovog dioksida (CO 2) za 32.500 t/god te potencijal proizvodnje metana (CH 4), koji ima i do 28 puta veći potencijal globalnog zatopljenja od CO2, za 90%.

Tehnologija obrade otpada projektirana je kao kombinacija mehaničko – biološke obrade (MBO) kojom će se otpad najprije stabilizirati biosušenjem, a zatim dozrijevanjem biootpada u aerobnim uvjetima gotovo u potpunosti stabilizirati, a mogući štetni utjecaji istog, prije odlaganja, svest će se unutar dopuštenih i propisanih graničnih vrijednosti.

Ukupni kapacitet MBO postrojenja planiran je na 99.877 t godišnje, od čega 70.602 t/god za miješani komunalni otpad, 28.671 t/god za ostatke nakon sortiranja i 604 t/god za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11.074 t godišnje.

Posebna pozornost prilikom projektiranja posvećena je zaštiti okoliša i zdravlja ljudi te će se iz tog razloga svi postupci obrade otpada vršiti u zatvorenim halama iz kojih će se onečišćeni zrak prije ispuštanja pročišćavati na vrećastim filterima, ispiračima zraka i biofilterima.

Osim toga, bit će onemogućen bilo kakav kontakt otpadnih voda s okolišem na način da će sve površine unutar Centra biti izgrađene kao vodonepropusne, sve otpadne vode pročišćavat će se na vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) nakon čega će se ispuštati u sustav javne odvodnje kojim će se odvoditi do UPOV-a grada Koprivnice gdje će se još jednom pročistiti te će se na planiranom odlagalištu neopasnog (stabiliziranog) otpada izgraditi najsuvremeniji donji brtveni sustav u koji će se ugraditi kontrola vodonepropusnosti geomembrane.

- Oglas -

Projekt je odobren od strane JASPERS konzultanata, tehničko – tehnološki je usklađen s EU direktivama i najboljom raspoloživom tehnikom i praksom zaštite okoliša te će se provedbom istog omogućiti dostizanje ciljeva novog paketa direktiva EU o kružnom gospodarstvu.

Izgradnjom RCGO-a osigurat će se 85 novih radnih mjesta, a komunalna naknada općini Koprivnički Ivanec sa sadašnjih 1.740.000,00 kn povećat će se na iznos od cca 7,5 milijuna kn godišnje.

Provedba ovog projekta doprinijet će ispunjenju strateških i planskih ciljeva Republike Hrvatske, ispunjenju obveza Republike Hrvatske proizašlih iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom te ostvarenju jednog od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenje otpadom na području županija Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke.

Europski projekt Piškornica

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti